متاسفانه خطایی رخ داده است.
ضمن تشکر از صبوری شما، خطا در سیستم ثبت شده و در اسرع وقت نسبت به رفع خطا اقدام خواهد شد.

شرح خطا :

JavaScript interop calls cannot be issued at this time. This is because the component is being statically rendered. When prerendering is enabled, JavaScript interop calls can only be performed during the OnAfterRenderAsync lifecycle method.
آی. آر. تریدز - مرجع آمار تجارت ایران