صادرات
واردات
تجارت
کد تعرفه

گروه کالاها
(میلیون دلار)
(میلیون دلار)
تغییرات
مجموع
(میلیون دلار)
نسبت

آی. آر. تریدز - مرجع آمار تجارت ایران